Definícia čísla držiteľa karty

279

28. mar. 2016 Čo je Platobná karta (Payment Card) Platobnú kartu získa zákazník (držiteľ karty) od vydavateľa karty držiteľa platobnej karty; Číslo platobnej karty; Platnosť platobnej karty; Dáta na magnetickom prúžku alebo mi

V prípade, že vydavateľ karty umožňuje použitie karty pri platbách cez internet, nachádza sa na zadnej strane na podpisovom poli aj kontrolné číslo, tzv. CVC kód (z angl. Card Verification Code), resp. CVV kód (z angl. Card Verification Value). Posledné trojčíslie slúži ako dodatočný ochranný prvok pred zneužitím karty … - Číslo vašej platobnej karty – ide o číslo na prednej strane karty, - Meno držiteľa karty, - Dátum expirácie karty, - Obchodník od vás môže požadovať tzv. CVV2/CVC2 kód – ide o trojmiestny kód, ktorý nájdete na zadnej strane vašej platobnej karty na prúžku, kde je váš podpis, PIN je osobné identifikačné číslo, ktoré je oznámené iba držiteľovi karty a slúži na identifikáciu totožnosti držiteľa karty venujte pozornosť utajeniu PIN čísla, nikdy ho nepíšte na platobnú kartu alebo dokumenty a iné predmety, neuchovávajte ho v mobilnom telefóne a nikdy ho neoznamujte tretím osobám Číslo karty identifikuje vydavateľa karty, banku a jej držiteľa.

  1. Sledovač hodnoty bitcoinu
  2. 400 britských libier na naira
  3. Medzera troch liniek
  4. Jack v krabici portland rd salem oregon
  5. Čo znamenajú čakajúce poplatky debetná karta

Na kartách, ktoré sú vydávané na doručovanie v elektronických zariadeniach (bankomaty, elektronické terminály a na platby na internete), nie sú písmená vytlačované, ale spaľované laserom. Platobná karta je platobný prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť (z bankomatu, na pobočke banky), a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera). Zmluva o účte držiteľa platobnej karty Citibank Podmienky používania Používanie Platobnej karty a Účtu sa riadi týmito Podmienkami, preto je dôležité, aby ste si tieto Podmienky pozorne prečítali. 1.

829/15/0112 – Obchodné podmienky ku kreditným platobným kartám - Prima banka Slovensko, a.s. 3/11 VOP – Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. v platnom znení, ktoré platia pre všetkých klientov Banky. Výpis z kartového účtu – písomný zoznam detailov Transakcií realizovaných Hlavnou kartou a Dodatkovou

j. bude započítaný oproti dlhu držiteľa. Povinnosti držiteľa karty v prípade straty alebo odcudzenia platobnej karty Poistený je povinný okamžite po zistení straty alebo krádeže karty nahlási ť telefonicky túto skuto čnos ť banke a bez zbyto čné- ho odkladu takúto skuto čnos ť písomne banke potvrdi ť a požiada ť ho o zablokovanie karty. Žiadosť o zmenu údajov držiteľa karty ING Corporate Card Programme - Corporate pay (Slovakia) Change Cardholder information Tento dokument je vyhotovený v anglickej a slovenskej jazykovej verzii.

a priezvisko držiteľa spolu s čiarovým kódom a unikátnym 6-miestnym kódom . 1.5 Práva a povinnosti držiteľa karty 1.5.1 Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti TATRY Card využívať všetky služby zmluvných partnerov a to v rozsahu a kvalite uvedenej v brožúre a na webovej stránke www.regiontatry.sk.

banke). V niektorej literatúre je prých 6 číslic označovaných aj ako IIN - Issuer Identification DRŽITEĽ KARTY - je fyzická osoba, ktorej banka vydá Kartu a ktorá je oprávnená používať Kartu. Budúci držiteľ Karty požiada o vydanie Karty spolu s držiteľom CUR. EKM - elektronické komunikačné média, prostredníc-tvom ktorých banka poskytuje bankové služby … Na Platobnej karte je uvedené číslo Platobnej karty, doba jej platnosti a meno Držiteľa karty, prípadne iné údaje v závislosti od typu Platobnej karty. Platobná karta, ktorú je možné použiť na Bezkontaktné transakcie je navyše označená logom PayPass, payWave alebo symbolom bezkontaktnej platby . Držiteľ karty je povi vý overiť aktuál vosť telefó veho čísla, prípad ve zeiť alebo zadať vové telefóe číslo prostred víctvo Služby Ko vtakt, prostred víctvo služby I vteret banking, v ktorej á toto číslo uvedeé alebo va obchod vo ieste aky.

Definícia čísla držiteľa karty

papierovú verziu karty (s eo a dátuo platosti) a ďalší kód, ktorý slúži a ahratie karty do mobilu, viď bod 4.1 a 4.2. 6. Práva a povinnosti držiteľa karty 6.1.

v platnom znení, ktoré platia pre všetkých klientov Banky. Výpis z kartového účtu – písomný zoznam detailov Transakcií realizovaných Hlavnou kartou a Dodatkovou INFORMÁCIE KARTY. Som držiteľ karty Citi Corporate a požiadavku odosielam za seba. Som správca programu a požiadavku odosielam v mene držiteľa karty. *označuje povinné polia. Meno držiteľa karty * Priezvisko držiteľa karty Názov spoločnosti * Telefónne číslo * E-mailová adresa * Posledných 5 číslic z čísla karty definícia. Plochý, normálne obdĺžnikový kus tvrdého papiera, umelej hmoty atď.

Žiadosť o zmenu údajov držiteľa karty ING Corporate Card Programme - Corporate pay (Slovakia) Change Cardholder information Tento dokument je vyhotovený v anglickej a slovenskej jazykovej verzii. Anglická jazyková verzia tohto dokumentu bude mať prednosť pri jeho výklade. / This form is prepared in the English and Slovak language. Jul 10, 2019 · Získanie karty trvalého pobytu (zelená karta) Po získaní čísla A a zaplatení vízového poplatku môže nový trvalý pobyt požiadať o kartu trvalého pobytu, ktorá sa nazýva aj zelená karta. Držiteľ zelenej karty (s trvalým pobytom) je osoba, ktorej bolo udelené povolenie na trvalý pobyt a prácu v Spojených štátoch. Apr 30, 2019 · Definícia krádeže identity Krádež identity pokrýva celý rad podvodných činov.

Jul 10, 2019 · Získanie karty trvalého pobytu (zelená karta) Po získaní čísla A a zaplatení vízového poplatku môže nový trvalý pobyt požiadať o kartu trvalého pobytu, ktorá sa nazýva aj zelená karta. Držiteľ zelenej karty (s trvalým pobytom) je osoba, ktorej bolo udelené povolenie na trvalý pobyt a prácu v Spojených štátoch. Apr 30, 2019 · Definícia krádeže identity Krádež identity pokrýva celý rad podvodných činov. Medzi bežné typy krádeží identity patria podvody s kreditnými kartami, podvody s telefónmi a sieťami, poisťovacie podvody, bankové podvody, podvody so štátnymi výhodami a lekárske podvody.

Rozdiel medzi kreditnou kartou a kreditnou kartou je veľmi komplikovaný. Charge Card označuje kartu, ktorú držiteľ karty používa na platby, ale je potrebné ju zaplatiť celú, na konci stanoveného obdobia. Kreditná karta je karta, ktorá držiteľovi karty ponúka nezabezpečený úverový rámec na použitie až do vyčerpania limitu. telefónne číslo Držiteľa karty registrované v Banke alebo b) prostredníctvom Call centra Banky. V prípade, že SMS podľa predchádzajúcej vety nebude Držiteľovi karty doručená, Držiteľ karty je povinný overiť aktuálnosť telefónneho čísla, prípadne zmeniť alebo zadať nové je Transakcia uskutočnená na základe telefonického alebo písomného súhlasu Držiteľa karty alebo uskutočnená manuálnym zadaním čísla Karty, expirácie a CVV/CVC bez fyzickej prítomnosti Karty Náhradná karta je Karta s obmedzenou dobou platnosti, ktorú Banka vydá Držiteľovi karty … I. Úvodné ustanovenia 1.1 Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len ako „VOP“), pokiaľ nie je uvedené inak. 1.2 Banka vydáva Obchodné podmienky pre Platobné karty (ďalej len ako „OP“) tvoriace spolu s VOP, so Sadzobníkom poplatkov, s Reklamačným poriadkom neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o PK. karty chýba alebo nezodpovedá prvým štyrom čísliciam čísla karty; (h) podpis poskytnutý Držiteľom karty nezodpovedá podpisu na predloženej Platobnej karte; alebo (i) držiteľ karty nezodpovedá fotografii prípadne uvedenej na Platobnej karte.

349 dolarů v eurech
týdenní tabulka kalendáře
pravidla tiktok o alkoholu
cena elektronové mince
alex hirsch twitter
předpověď futures na ropu brent
jak těžit elektroneum na mobilu

Môžem zistiť držiteľa karty podľa čísla karty? Alebo by sme mali túto Stačí sa pozrieť na mapu a prečítať si, čo je na nej napísané. To je jediný spôsob, ako 

je Transakcia uskutočnená na základe telefonického alebo písomného súhlasu Držiteľa karty, manuálnym zadaním čísla Karty, expirácie a CVV resp.